نسخه آزمایشی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
نحوه
دسترسی
به خدمات
آیکون اینتر نتی : tazirat135.ir    و    https://www.tazirat.gov.ir
آیکونتلفن گویا یا مرکز تماس :  135
آیکونپیام کوتاه : 300000135
 
 
نمودارهای مربوط به دریافت خدمت / زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

1. نمودار جریان پرونده های خاص


2. نمودار جریان رسیدگی در شعب تجدیدنظر


3. نمودار جریان پرونده های عالی تجدیدنظر

 
سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی شناسه خدمت
185