نسخه آزمایشی

تعزیر گرانفروش در قائنات

تعزیرگرانفروش در قائنات

تاریخ انتشار: 1401/12/28

|

ساعت: 14:7

|

تعداد بازدید: 77

|

کد خبر: 428

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از جریمه 6 میلیارد و 594 میلیون ریالی مرغدار گرانفروش خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، حسین حسن پور گفت: شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان قائنات به پرونده گرانفروشی مرغ گرم رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: در بازرسی بازرسان اداره جهاد کشاورزی استان از یک کشتارگاه با مشاهده تخلف گرانفروشی، پرونده این تخلف برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
حسن پور گفت: شعبه رسیدگی کننده با توجه به محتویات پرونده، اتهام انتسابی را محرزاعلام و مدیر کشتارگاه را به پرداخت 6 میلیارد و 594 میلیون ریال جریمه نقدی و ممهور کردن پروانه کسب به تخلف اول محکوم کرد.