نسخه آزمایشی

سامانه ثبت و اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده 91 در سازمان تعزیرات حکومتی

شهروند گرامی:

با سلام و ادب

با عنایت به ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری (اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود) چنانچه درارائه خدمات، از ناحیه کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی مواردی در خصوص اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری و یا از سوء جریانی در این خصوص اطلاع دارید می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را در سامانه مبارزه با رشوه خواری و سوء استفاده از مقام اداری ماده 91 ثبت و ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

توضیح: لطفا از ثبت هرگونه شکایت مربوط به تخلفات صنفی و یا غیر صنفی در این سامانه خودداری نمایید.

مهم: لطفا از ثبت شکایت در خصوص کارکنان سایر سازمانها خودداری فرمایید.

سامانه ثبت و اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده 91 از سازمان تعزیرات حکومتی