نسخه آزمایشی

قانون نظام صنفی

                                                                                                                                                                      

 عنوان قانون

 دریافت

عنوان قانون

دریافت

آیین نامه اماکن عمومی مصوب 1363 با اصالحات و الحاقات بعدی

 

 آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده وحراج (موضوع تبصره مواد 70 و 84 قانون نظام صنفی)

قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی