نسخه آزمایشی

قوانین حوزه قاچاق و آیین نامه های مربوطه
                                                                                                                                                                      

«قوانین» 

  عنوان قانون

  دریافت

 عنوان قانون

   دریافت

  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات

 

 قانون(ماده واحده) ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور

 قانون امور گمرکی

 

 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

 

  قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

 

  قانون ساماندهی مبادلات ارزی

  قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

 

«آئین نامه ها»

  آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

 

 

  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

 

   آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

  آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

   آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

    آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت ارزی

 

    آیین نامه اجرایی ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی

 

   آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها

 

   آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

    آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان

 

  

 

 «دستورالعمل ها»

   دستورالعمل اجرایی  اخذ و نصب شناسه رهگیری قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه

 

  دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر

 

  دستورالعمل اجراییماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای گروه کالایی قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه

 

  دستورالعمل امحای کالای قاچاق موضوع تبصره (1) ماده (10) آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

  دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

  دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

 

  دستورالعمل خوداظهاری دارندگان دستگاه های رمز ارز قاچاق

 

  دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای (لوازم خانگی) موجود در بازار و انبارها

 

  دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات تبصره (1) ماده (16) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

  

 

«ضوابط»

  ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات گران بها

 

  ضوابط اختصاصی اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

  ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

 

 ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری  محصولات دخانیو کالاهای تبلیغی دخانی

 

  ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری نهاده ها و کالاهای اساسی موضوع ماده (2) دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

  ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک

 

  ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر و رانندگان عبوری

 

«تصویب نامه»

  ضوابط تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)

 

  تصویب نامه در خصوص استفاده از رمز ارزها

 

  تصویب نامه تعیین فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (2) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز