چهارشنبه 9 فروردین 1402
تعزیرات استان گلستان
| |
آشنایی با استان
گلستان دریک نگاه
 
استان گلستان به لحاظ برخورداری ازجاذبه های غنی گردشگری بخصوص جاذبه های اکوتوریسم یکی ازقطبهای گردشگری درشمال ایران محسوب می گردد.فرهنگ وتاریخ بیش از5000سال،مملوازآثارارزشمندوذیقیمت بجای مانده تاریخی که اقوام گوناگون کرد،لر،ترک،بلوچ،عرب،ترکمن و...رادرچهاراقلیم متفاوت درخودجای داده وایرانی کوچک رادراین خانه سرسبز بوجودآورده است.این استان دارای مساحتی برابر22033کیلومترمربع ازشمال به جمهوری ترکمنستان ،ازجنوب به استان سمنان،ازغرب به دریای خزرواستان مازندران وازشرق به استان خراسان محدودمی شود.براساس آمار سال1394جمعیت استان 1855000نفرمی باشدکه3/41درصدجمعیت شهری،2/58درصدروستایی و 5/0درصد غیرساکن می باشند.گلستان براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 14شهرستان،33شهرو27بخش ودارای 60دهستان می باشد.
گلستان درآیینه تاریخ
این استان بزرگترین وآبادترین سرزمین درشمال ایران درسده های اولیه اسلامی وقبل ازآن بوده است.این سرزمین تاقرن هفتم موسوم به ایالت گرگان وازقرن هفتم تاچهاردهم به نام ایالت استرآبادنامیده شد.سابقه تمدن درآن باتوجه به کاوشهای باستان شناسی به حدود6هزارسال قبل برکی گرددودرحقیقت یکی ازقدیمی ترین ایالتهای ایران ومرکزتمدن نشین آریاییهادرشمال ایران بوده است.درگذشته وسعت آن به تنهایی بیش ازوسعت ایالت طبرستان (مازندران) وگیلان بوده وباسرزمینهای وسیعی چون سعده وخوارزم برابری می کرد.این استان اززمان هخامنشیان به بعدبه صورت یک ایالت ایران بوده است.باوروداسلام ودرسده های اولیه آن به خصوص دوران طلایی اسلام گرگان نقش مهمی درشکوفایی فرهنگ وتمدن اسلامی وایرانی داشته است بطوریکه دانشمندان وشاعران بزرگی همچون عبدالقاهرجرجانی،سعیداسماعیل جرجانی،فخرالدین اسعدگرگانی،میرداماد،میرفندرسکی رادارامی باشد.گرگان امروزکه تااسفند1316استرآبادخوانده می شد،درعهدصفویه به دارالمؤمنین مشهوربوده است
اقلیم استان گلستان
استان باداشتن آب وهوای معتدل کوهستانی،بیابانی،نیمه بیابانی وبادارابودن ویژگیهای طبیعی نظیرجنگل،کوه،جلگه،دشت،مرتع،بیابان،صحرا،رود،دریاچه،دریا،تالاب،خلیج،جزیره وبالاخره آبشارهای متعددیکی ازاستثنایی ترین استانهای کشورمحسوب می شودبادارابودن این ویژگیهای منحصربه فردومتنوع ،می توان آنراشمایی کوچک ازیک قاره به شمارآورد
جاذبه های اکوتوریسم
این استان بعلت برخورداری ازاقلیم های متنوع ازمواهب طبیعی خدادادی برخورداربوده که مهمترین این جاذبه هاعبارتنداز
شهرستان گرگان: پارکهای جنگلی نهارخوران،الگندره،قرق،جنگلهای باران کوه،رنگو،شصت کلاته،گرمابدشت،هزارپیچ،آبشاردوقلوی زیارت،چشمه آبگرم زیارت،دهکده توریستی زیارت،ارتفاعات شاهکو و شاهوار و سدنومل
شهرستان گنبد: تالابهای آلماگل،آجی گل،آلاگل وغاردام
شهرستان مینودشت: پارک ملی گلستان،پارک جنگلی آق چشمه،جنگل باقرآبادوفارسیان،آبشارهای لوه،بهاری لر،چهل چای،گلستان،غارهای کیارام ،مبارک آبادوسیدرشیدفرنگ،چشمه لال،ارتفاعات ماران کوه وماهی پران
شهرستان کلاله: چشمه های زادوآق سو
شهرستان رامیان: پارکهای جنگلی دلندوآهنگران وآبشارشیرآباد،چشمه گل رامیان،سرکلاته،غارشیرآبادوقلعه ماران
شهرستان آزادشهر: جنگل های سوسرا،زمستان یُرد،اُلنگ
شهرستان علی آباد: پارک جنگلی کبودوال،جنگل زرین گل ومحمدآباد،دهکده های ییلاقی شیرنوا،افراتخته،چینه پارچ،سیاه مرزکوه،خاک پیرزن،دره تشنه کلان
شهرستان آق قلا: گلفشانهای قارنیاق واینچه،تالاب اینچه،سدوشمگیر
شهرستان کردکوی: پارک جنگلی امام رضا(ع)،آبشاردوآب،غارگاگنج خانه،یخچال وجهان نما،دهکده های ییلاقی جهان نما،درازنوورادکان
شهرستان بندرگز: اسکله توریستی،جنگل باغووچشمه قلقلی وتوسکا
شهرستان بندرترکمن: جزیره آشوراده،شبه جزیره میانکاله،اسکله توریستی،تالاب گمیشان،گلفشان نفتلیجه

جاذبه های تاریخی فرهنگی
سابقه فرهنگی وتاریخی بیش از5000سال استان گلستان موجب شده است که این استان گنجینه ای ازارزشمندترین یادمانهای باستانی فرهنگی کشوررادرخودبجای گذاردکه مهمترین آثارباستانی عبارنتداز
شهرستان گرگان: بافت قدیم گرگان،مدرسه عمادیه،امامزاده عبدالله زیارت،مجموعه کاخ آقامحمدخانی،موزه گرگان،تورنگ تپه،کاروانسرای قزلق ورباط سفید،کاخ دادگستری
شهرستان گنبد: برج گنبدکاووس،خرابه های شهرتاریخی جرجان،گبری قلعه،یاریم تپه
شهرستان مینودشت: کهنه حمام ،دشت حلقه وغارکیارام
شهرستان کلاله: مدرسه ومسجدکریم ایشان ومقبره مختوم قلی فراغی
شهرستان علی آباد: تپه امام زاده گنووقصرقدیمی الله یارخان
شهرستان آق قلا: دیوارتاریخی گرگان وپل صفوی
شهرستان کردکوی: برج رادکان،جاده وپل شاه عباسی،خرابه های شهرتاریخی تمیشه،نارنج قلعه،سیاکاپل
شهرستان بندرگز: جر(خندق) کلبادوفانوس دریایی
شهرستان بندرترکمن: پادگان روسه
جاذبه های مذهبی
مهمترین جاذبه های مذهبی استان عبارتنداز
شهرستان گرگان: امام زاده های اسحاق(نور)،نه تن،طیب قرن آباد،عبدالله،مرضیه،مسجدجامع،مسجددارالشفاء
شهرستان گنبد: امام زاده یحیی بن زید،بقعه دانشمند
شهرستان مینودشت: امام زاده پیربخش 
شهرستان کلاله: زیارتگاههای خالدبن سنان وامام زاده عبدالله
شهرستان آزادشهر: امام زاده آق امام
شهرستان علی آباد: امام زاده های الازمن،معصوم آباد،امیرآباد،ساورکلا،گنووآخران
شهرستان کردکوی: امام زاده چهارکوه،ابراهیم،النگ،هزارمنزل،روشن آباد،جعفرتیشر
شهرستان بندرگز: امام زاده حبیب الله
شهرستان بندرترکمن: زیارتگاه بهاءالدین نقشبندی وآق امام