پنجشنبه 10 فروردین 1402
تعزیرات استان گلستان
| |
طرح ها و برنامه ها
طرحهای اجراشده دراداره کل

اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان ضمن مدنظرقراردادن تاکیدات معاون محترم وزیردادگستری وریاست عالی سازمان جهت افزایش توان علمی وتجربی وایجادانگیزه واستفاده بهینه ازاستعدادکلیه پرسنل مبادرت به تشکیل کمیته های تخصصی دربخش حقوقی واجرایی وهمچنین کمیته های غیرتخصصی دربخش امورفوق برنامه نمود،که دبیری ونظارت آن به یکی ازروسای شعب مجرب سپرده شدکه بشرح ذیل ترکیب وشرح وظایف آن باختصاربیان می گردد

الف : کمیته تخصصی بهداشت ودرمان

اعضاء این کمیته رؤسای شعب مرکز استان وروسای ادارات تابعه بانضمام مدیرکل ومعاون اجرایی می باشند، که شرح وظایف آن عبارت است از
اهداف
- ایجادوحدت رویه وهماهنگی بین رؤسای شعب
- تهیه وتدوین مقالات حقوقی
- بررسی آراءبهداشتی صادره ازسوی شعب استان
- تمهیدات لازم درخصوص اجرای سریع آراء وانجام نیابتهای اعطایی
- برقراری جلسات توجیهی برای رؤسای شعب وعنداللزوم آموزش ضابطین بهداشتی
- ارائه راهکارهای لازمه درخصوص انجام بهینه دستورالعملهاوبخشنامه ها
- انجام سایرامورفوق برنامه درراستای وظایف محولهب : کمیته تخصصی مبارزه باقاچاق کالاوازر
اعضاء این کمیته علاوه برمدیرکل ومعاون اجرایی ،روسای شعب ویژه قاچاق کالاوارزمی باشندکه اهم اهداف ووظایف آن عبارت است
اهداف
- تماس گسترده بانهادهای مرتبط مبارزه باقاچاق کالادرسطح استان
- استفاده مطلوب وبهینه ازظرفیت های استانی درریشه کن کردن این معضل اجتماعی
- تبیین راهکارهای مناسب علمی وارائه پیشنهادات لازم دربهبودمعضل قاچاق کالادرسطح استان
- ایجادوحدت رویه وهماهنگی بین رؤسای شعب ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالاوارزدرسطح استان
- تحلیل وبررسی نمونه آراء صادره قاچاق ازسوی کمیته
- تهیه وتنظیم مقالات حقوقی
- ارائه عملکرداداره کل درزمیته مبارزه باقاچاق کالاوارزبه مسئولین ذیربط
- انجام سایرامورفوق برنامه درراستای وطایف محوله
ج: کمیته تحقیق وپژوهش
جهت استفاده بهینه ازاستعدادهای کلیه پرسنل وتکامل وباروری وبروزتوان علمی وحقوقی ونیزمشارکت ونزدیکی همکاران کمیته مذکورایجاد، که دراین مدت اندک فعالیتهای خوبی انجام داده است که عبارتنداز
اهداف
- انجام امورپژوهشی درراستای اهداف سازمانی
- همکاری نزدیک باکمیته های بهداشت وقاچاق
- انجام ماموریت های پژوهشی وتحقیقی کمیسیون حقوقی اداره کل وارائه راهکارهای قانونی
- ترغیب همکاران به خصوص رؤسای محترم شعب بسوی پروژه های پژوهشی
- تهیه مقالات حقوقی ونشرآن درنشریه های درون سازمانی وخارج ازسازمان
- جلب همکاری مراکزعلمی وپژوهشی بخصوص پژ.هشکده سازمان
- سعی دراستفاده بهینه ازاوفات فراعت همکاران
- معرفی همکارانی که درامرپژوهش منشاء اثارارزشمندبوده اندبه سازمان وتقدیرمناسب ازآنان
- تهیه وجمع آوری مقالات حقوقی مربوط به حیطه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی وتکثیروارسال انها برای همکاران


د: کمیته تخصصی تشخیص وبررسی صلاحیتها
هدف ازایجادکمیته مذکور،شناسایی وتعیین صنوف وحرفی که رسیدگی به آن درصلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع تبصره ذیل ماده 2قانون نظام صنفی جدیدالتصویب که دارای قانون خاص بوده وازشمول قانون مذکور مستثنی گردیده بادبیری یکی ازروسای شعب وبانظارت معاون اجرایی درامورشعب وباحضورکلیه روسای شعب مرکزاستان وروسای ادارات پنج گانه ستادی،سازمان بازرگانی استان شامل ادارات نظارت برکالاوخدمات ،مبارزه باقاچاق کالاوارزوحقوقی می باشدکه اثرات تشکیل کمیته مذکوربه تحرک واداشتن سازمان بازرگانی،تحت پوشش قراردادن ونظارت برصنوف خاص وافزایش پرونده هاوفعالترشدن شعب وادارات تابعه می باشدکه درجلسه اول این کمیته مقررگردیدبامکاتبه باسازمان فنی وحرفه ای ،تربیت بدنی، صنایع ومعادن، سازمان نظام مهندسی کلیه تعرفه های مصوب بهمراه نشانی دقیق اعضای تحت پوشش درسطح استان که دارای قانون خاصی بوده به کمیته مذکورجهت بررسی ارسال گردد.همچنین مقررگردیددراسرع وقت گشت مشترک تحت عنوان شعبه سیار،همزمان درسطح استان ازکلیه واحدهای تولیدی شن وماسه ونیزواحدهای تولیدی که جهت تولید،یارانه دریافت می کنندمانندواحدهای ماکارونی وفرآورده های لبنی بازدید ونتیجه به کمیته گزارش شود
اهداف
- ایجادهماهنگی وصمیمیت بیشترفی مابین سازمان بازرگانی واداره کل
- شناسایی وبررسی صنوفی که دارای قانون خاص بوده وبرنامه ریزی جهت اجرای طرح ویژه نظارتی درمحدوده استان
- تعامل بادستگاهها وسازمانهایی که صنوف مذکورتحت پوشش ونظارت آن دستگاهها درحال فعالیت می باشندجهت ایجادانگیزه وهمکاری وعنداللزوم انجام بازرسی های دوره ای باهمکاری دستگاه ذیمدخل؛سازمان بازرگانی واداره کل تعزیرات حکومتی ازطریق گشت مشترک سیار
- پیشنهادراهکارجهت برطرف شدن موانع همکاری دومرجع وتسهیل نظازت بیشتربه کمیسیون هماهنگی فی مابین دومرجع جهت اتخاذتدابیروتصمیم مناسب
- شناسایی مسائل ومعضلات اقتصادی ازجمله تخلفات دربخش های دولتی؛تعاونی وخصوصی جهت تصمیم گیری درکمیسیون هماهنگی امورتعزیرات استان
- سایروظایف محوله دیگرامورفوق برنامه

الف : واحدآموزش
با عنایت به تاکیدات ریاست محترم وقت سازمان مبنی برارتقای سطح علمی و تخصصی پرسنل و کسب مدارج عالی علمی و نیز برگزاری دوره های آموزشی لازم در راستای برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نتیجتاً افزایش بهره وری کارکنان شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی ؛ این اداره کل پس از تصویب قانون جدید نظام صنفی در راستای امور فوق برنامه واحد آموزش اداره کل را تشکیل و فعال نمود.دوره های آموزشی گوناگون در این اداره کل در سه مقوله آموزشهای بسیج،آموزشهای عمومی وآموزش مهارتهای هفتگانه برگزارگردید.

ب: پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام حسین(ع)
هرکس دربسیج ثبت نام کنددردفترخداثبت نام کرده است. (حضرت امام خمینی(ره))
بسیج اندیشه سبزحضرت امام خمینی(ره) وتفکرناب اسلام محمدی ومولودفرخنده انقلاب اسلامی ایران است.پس ازراه اندازی حوزه شهیدبهشتی ادارات کل درسال عزت وافتخارحسینی بمنظورتقویت روحیه معنوی وهمکاری ومشارکت عمومی درراستای نهضت خدمت رسانی به مردم پایگاه مقاومت بسیج حضرت امام حسین(ع) تعزیرات حکومتی گلستان شکل گرفت که هم اکنون باصددرصدعضو مشغول فعالیت می باشد.شایان ذکراست بشکرانه الهی این پایگاه به همت وتلاش فرماندهی محترم،اعضای شوراودیگربسیجیان درارزیابی سالانه ازسوی ستادمقاومت بسیج سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان پایگاه نمونه کشوری معرفی گردید.

ج: ستاداقامه نماز
ستاد اقامه نماز اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان  به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری و در راستای توسعه و ترویج فرهنگ نماز در تاریخ 83/9/25 تشکیل و فعالیت خود را  آغاز نمود .ستاد اقامه نمازه اداره کل در حدود وسع خود و امکانات موجود با همکاری تعدادی از پرسنل محترم اداره کل و مسئولین استانی خصوصاً مدیران کل محترم اوقاف و امور خیریه،سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز استان اقداماتی انجام داده است.
د: واحد تربیت بدنی
امام خمینی(ره): من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران را دوست دارم
در دنیای امروزی بر هیچ کسی فواید و آثار مثبت ورزشی و امور تربیت بدنی پوشیده نیست .زندگی ماشینی امروزی و عدم تحرک و پویایی مشکلات عدیده ای را برای بشر بوجود آورده و نشاط و شادابی را مبدل به خمودگی و افسردگی و سرانجام شیوع انواع بیماری های جسمی و فکری نموده است.لذا این اداره کل در راستای تقویت روحیه جسمی و فکری پرسنل خود مبادرت به تشکیل واحد تربیت بدنی نموده تا با تعامل و همفکری با ارگانها و ادارات دیگر از جمله اداره کل تربیت بدنی استان اقدامات لازم را جهت تجهیز اداره کل به امور ورزشی نماید،از اقدامات انجام یافته تجهیز سالن ورزشی به تنیس روی میز،دوچرخه ثابت،زمین والیبال ،تهیه لباس ورزشی و غیره بوده همچنین چندین دوره مسابقات ورزشی برگزار گردیده و به نفرات برتر جوایزی نیز به رسم یاد بود اهداء گردیده است
ه: صندوق قرض الحسنه الغدیر
صندوق قرض الحسنه الغدیر کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان با استعانت از خداوند متعال و با تمسک به آیه شریفه تعاونو علی البر و التقوی با هدف تامین نیازمندیهای اعتباری و رفع مشکل مالی اعضا بصورت اعطای وام قرض الحسنه در سال 1379تشکیل گردید. این صندوق از کارکنان تعزیرات حکومتی سراسر استان عضو گیری نموده و مرکز عملیات دفتری و بانکی آن در مرکز استان می باشد صندوق قرض الحسنه الغدیر از بدو تاسیس تاکنون منشا خدمات ارزنده ای به اعضا و پرسنل تعزیرات حکومتی گلستان بوده است .