پنجشنبه 10 فروردین 1402
تعزیرات استان گلستان
| |
ارتباط با ما

شماره تلفنهای تماس اداره کل تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه :

 مشخصات روسا و واحدهای ستادی اداره کل و شهرهای تابعه 

 

 تلفن  های عمومی  اداره کل    32480400-32480401-017

 

دفتر مدیرکل  32480404-017

فکس دفتر مدیرکل  32425999-017

 مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان

  آقای حسام

 

 

آقای نجفی

معاونت اجرائی امورشعب و مرکز مشاوره حقوقی اداره کل 32480398-017

 

 

 آقای رضوانی

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی  ـ 32480402-017

 

آقای ابراهیمی 

رئیس اداره ابلاغ و اجرای احکام   ---- تلفن32480403---017 

 

آقای عارفی نیا

 رئیس اداره ابلاغ احکام و اوراق قضایی

 

آقای پور اسد الله 

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی ـ 32480405-017

 

آقای گرزین

حراست اداره کل  32422442-017 

 

خانم آقا جان پور

اداره آمار و فناوری اطلاعات و دبیرخانه 32480396-017

 

آقای یوسفی 

ذیحساب و رئیس اداره امور مالی ـ 32480399-017

 

آقای قره خانی 

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی عملکرد و  روابط عمومی اداره کل 

 

گنبد کاووس 33340420 --- 33330234-017

 

کردکوی 34342703 ------34346920-017

 

بندرترکمن 34427936-017 ------ 34428936-017

 

آقای دوجی

علی آباد کتول  34221808 ------- 34241575-017

 


مینودشت  35231888 ------ 35221551-017

رسیدگی به شکایات وگزارشات مردمی-- تلفن  135

تصویر تلفن رسیدگی به شکایات  

 

پست الکترونیکی اداره کل 

 

Golestan@tazirat.gov.Ir

 

gls.tazirat@gmail.com