نسخه آزمایشی

مردم میوه با کیفیت می‌خواهند
دسترسی مردم به میوه با کیفیت حق آنهاست و تعزیرات حکومتی توزیع میوه از میدان تره بار اصلی تا میادین شهرداری را با اولویت بررسی می کند.
تهیه کننده
1401/12/23