نسخه آزمایشی

منشور اخلاقی ما
 

منشور اخلاقی

1-ما براین عقیده ایم که رسالت سازمان تعزیرات حکومتی چیزی جز خدمت به مردم نبوده وبرای تحقق آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم ورزید .

2-ما همواره در انجام فعالیت های خود ، استانداردهای حرفه ای را از لحاظ علمی رعایت نموده و کیفیت در امور و خدمت رسانی را نصب العین قرار داده و روش هایی را به کار گیریم که درنهایت حافظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشیم.

3-ما بر این باوریم که ارباب رجوع انسان هایی با کرامت و آگاه بوده و از نظرات و پیشهادات مفید و موثر آنها و در بهبود عملکرد و ارائه خدمت بیشتر بهره گیری خواهیم نمود.

4-رعایت ادب و نزاکت ، عدالت و انصاف در ارائیه خدمت مطلوب به مردم را از جمله وظایف خود میدانیم.

5-میزان رضایتمندی مراجعین را مبنا و مصداق ارزیابی فعالیت های خود قرار و تمامی مساعی و امکانات خود را برای خدمات مناسب و پاسخگویی شفاف به خواسته ها و نیازهای معقول آنان به کار می گیریم.

6-ما سوگند یاد میکنیم رعایت موازین شرعی و عمل به قوانین و عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و برای تحقق اهداف عالیه سازمان که همسو با اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران کوشا باشیم.